malmö Stad Ozon (O3) från mätstationen Dalaplan i Malmö
(mätningarna utförs i gatunivå på 3 meters höjd i ug/m3)

Ozon (O3) det vill säga det ozon som finns i marknivå till skillnad från det stratosfäriska ozonet som finns i ozonskiktet i de högre luftlagren. Det mesta av de uppmätta ozonhalter kommer från intransport och har sitt ursprung från kontinenten. Malmös utsläpp bildar i sin tur ozon i angränsande regioner. Halterna är som högst under sommaren då solstrålningen är som störst. Korttidsexponering för marknära ozon kan förvärra astmabesvär.
Läs mer om ozon
Se fler trender från mätstationen Dalaplan i Malmö: NO2 PM10
Åter till Skånekartan Åter till Skånekartan