Helsingborg Partiklar (PM 10) från mätstationen vid Drottninggatan
(mätningarna utförs i gatunivå på 3 meters höjd i ug/m3)

Partiklar (PM 10) är partiklar som är 10 µm eller mindre. I Helsingborg ger trafiken och intransport av förorenade luftmassor upphov till de högsta halterna av partiklar. Trafiken emitterar störst andel slitagepartiklar under den kalla delen av året då de högsta partikelhalterna brukar uppmätas. Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökningar av lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.
Se fler trender från mätstationen i Helsingborg: O3 NO2
Åter till Helsingborgskartan Åter till Skånekartan