Helsingborg Ozon (O3) från mätstationen vid Järnvägsgatan
(mätningarna utförs i taknivå på 20 meters höjd i ug/m3)

Ozon (O3) det vill säga det ozon som finns i marknivå till skillnad från det stratosfäriska ozonet som finns i ozonskiktet i de högre luftlagren. Det mesta av de uppmätta ozonhalter kommer från intransport och har sitt ursprung från kontinenten. Helsingborgs utsläpp bildar i sin tur ozon i angränsande regioner. Halterna är som högst under sommaren då solstrålningen är som störst. Korttidsexponering för marknära ozon kan förvärra astmabesvär.
Se fler trender från mätstationen i Helsingborg: NO2 PM10
Åter till Helsingborgskartan Åter till Skånekartan