malmö Stad Partiklar (PM 10) vid den mobila mätvagnen i Malmö
(mätningarna utförs i gatunivå på 3 meters höjd i ug/m3)

Partiklar (PM 10) är partiklar som är 10 µm eller mindre. I Malmö ger trafiken och intransport av förorenade luftmassor upphov till de högsta halterna av partiklar. Trafiken emitterar störst andel slitagepartiklar under den kalla delen av året då de högsta partikelhalterna brukar uppmätas. Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökningar av lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Läs mer om partiklar
Se fler trender från den mobila mätvagnen i Malmö: NO2
Åter till Skånekartan Åter till Skånekartan